СЪОБЩЕНИЕ ОТ "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД

“Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за одобряване и утвърждаване на цени на ВиК услуги, във връзка с бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2022 - 2026 г.

             Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за 2022-2026 г., както следва:

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м                                           2022 г.   2023 г.   2024 г.   2025 г.   2026 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                       1,524      1,693     1,886     2,108   2,358

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                                0,203      0,241     0,272     0,303    0,337

                Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за битови и               

               приравнените към тях обществени, търговски и други потребители  0,457      0,517    0,581     0,656     0,740

 

върни

 
 

 

   
   

 

/tr>