Заповеди на общините във връзка с намаляване дебита

на водоизточниците на питейно-битово водоснабдяване на населението

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 3/20.07.2022г.

Заповед № 2/18.07.2022г.

Заповед № РД-01-05-173/18.07.2022г.

Заповед № РД-01-05-172/18.07.2022г.  

Заповед № РД-00-854/30.06.2022г.  

 

върни

 
 

 

   
   

 

/tr>