ИНФОРМАЦИЯ по чл. 13 от ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ за клиенти на „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ EООД – ГРАД КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Като наши клиенти, бихме желали да Ви информираме за предстоящи промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни.

От 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз ще се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) , чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Новата правна рамка запазва редица основополагащи принципи и понятия от съществуващата към момента нормативна уредба, но в същото време въвежда по- високи стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни.

I.  С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил („Дружеството“),  МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВАТА СИ съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, а именно:

1.  При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

2.  Вие имате право да изискате от „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;

3.  При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на Дружеството и които то обработва,  при положение че спрямо „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, докато трае договорното Ви правоотношение с „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил, тъй като обработването на лични данни е нужно за изпълнение на задълженията на Дружеството като доставчик на услугите по водоснабдяване и канализация;

4.  Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин;

5.  При спор с дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.

Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до Управлението на Дружеството в  гр.Кюстендил, п.к. 2500, ул. „Цар Освободител“ 15.

II.  Наред с горното, имайте предвид, че данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството  единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил. Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на:

а)  за счетоводни документи - 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

б)  за всички останали документи съгласно Номенклатурата на делата, утвърдена от Териториален държавен архив – гр. Кюстендил и поддържаните регистри, съгласно „Инструкция за обработване на лични данни „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил и техническите и организационни мерки за защитата им“.

III.  Уведомяваме Ви, че „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания.

IV.  Моля, имайте предвид и това, че „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил предава Вашите лични данни единствено на следните категории лица:

1.  на компетентните държавни и общински институции;

2.  на банки, небанкови финансови институции, фирми, извършващи пощенски и куриерски услуги, както и фирми, извършващи инкасиране на суми, с които Дружеството има сключен договор за услуги за извършване на плащане, включително и приемане на плащане в брой, на дължими суми за В и К услуги;

3.  специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на самата техническа поддръжка - същите имат единствено достъп до Вашите данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на дружеството с цел максимална защита на данните Ви.

V.  Моля имайте предвид , че по всички въпроси, касаещи настоящата информация, както и ако желаете да упражните което и да било от законовите си права, изброени по-горе можете да го направите на:

пощенски адрес: 2500 гр.Кюстендил, ул.“Цар Освободител“, №15

е-mail: office@kyustendilskavoda.com

служебен телефон: 0892 616741

Длъжностно лице по защита на данните: Ангелина Валентинова Райчева

 

 

   
   

 

/tr>