Съгласно Решение Ц-8/28.01.2013г. на Държавната комисия за енергийно и

водно регулиране утвърждава, считано от 01.02.2013г. цена на водата както следва:

Вид на услугата
без ДДС
с ДДС
 
 
 
Доставяне на вода на потребители
1,27 лв.
1,524 лв.
Отвеждане на отпадъчни води
0,18 лв.
0,216 лв.
Пречистване на отпадъчни води
0,23 лв.
0,276 лв.
1,68 лв.
2,016лв.
     
Доставяне на вода на друг ВиК оператор
0,29 лв.
0,348 лв.

 

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги , „Кюстендилска вода” ЕООД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2017- 2021 г.

Изменението на цените е на основание чл. 19 от З акона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и е във връзка с изготвения бизнес план за периода 2017-2021 г.

Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и одобряване на цените за останалите години, в лева без включен ДДС за 1 куб.м, са както следва:

Услуги
Мярка
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
1
Доставяне на вода на потребителите
лв./куб.м

1.363

1.374

1.381

1.391

1.401

2
Отвеждане на отпадъчни води
лв./куб.м

0.191

0.192

0.193

0.195

0.196

3
Пречистване на отпадъчни води
лв./куб.м

0.408

0.408

0.408

0.409

0.409

Решение № САП-6 от 23.05.2017г. за спиране на административното производство по разглеждани.е на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил за регулаторен период 2017-2021г.

 

 

   
   

 

/tr>