Ценоразпис на административни услуги, предлагани от "

Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил
Вид на услугата
Стойност
1.
Съгласуване на проект:  
а.
Обект с жилищно и комплексно предназначение;
48
б.
Обект с производствено предназначение, фирмени обекти;
96
в.
Съгласуване на линеен обект до 100 м.
48
2.
Съгласуване на ПУП:
а.
Съгласуване на ПУП в населени места;
38,40
б.
Съгласуване на ПУП извън населени места с връзка с водопроводната мрежа;
48
в.
Съгласуване на ПУП извън населени места с връзка със собствен водоизточник.
38,40
3.
Съгласуване на скица с данни за В и К съоръжения
38,40
4.
Изходни данни за проектиране
38,40
5.
Издаване на становище за обекти:
а.
в населени места с отлагане на трасе наВиК съоръжения
38,40
б.
извън населени места с отлагане на трасе на В и К съоръжения
48

Цените са в лева с начислен ДДС.