Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на "Кюстендилска вода" ЕООД

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2019-0001
Публикувано: 13.03.2019г.
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Краен срок за подаване на предложение за участие: 17.04.2019г. до 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 18.04.2019г., 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №15, ет.2, заседателна зала
Документация 
Протокол 1  
Публикувано: 18.04.2019г.
Съобщение 
Публикувано: 18.04.2019г.
Протокол 2
Публикувано: 03.05.2019г.
Доклад за работата на комисията
Публикувано: 03.05.2019г.
Решение на Управителя за избор на изпълнител
Публикувано: 03.05.2019г.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

към профил на купувача