Доставка на чугунени водопроводни части, стоманени фланци и друга арматура за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2019-0002
Публикувано: 10.09.2019г.
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Краен срок за подаване на предложение за участие: 07.10.2019г. до 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 08.10.2019г., 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №15, ет.2, заседателна зала
Документация 
Протокол1 
Публикувано: 08.10.2019г.
Съобщение
Публикувано: 08.10.2019г.
Протокол2 
Публикувано: 15.10.2019г.
Доклад от работата на комисията 
Публикувано: 15.10.2019г.
Решение на Управителя за избор на изпълнител
Публикувано: 16.10.2019г.
Договор с приложения
Публикувано: 16.12.2019г.
Обявление за възложена поръчка
Публикувано: 16.12.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

към профил на купувача