Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20KV за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД, обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води", гр. Кюстендил

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2018-0002
Публикувано: 09.10.2018г.
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Краен срок за подаване на предложение за участие: 05.11.2018г. до 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 06.11.2018г., 09:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №15, ет.2, заседателна зала
Документация 
Съобщение
Публикувано: 06.11.2018г.
Протокол 1
Публикувано: 15.11.2018г.
Протокол 2
Публикувано: 15.11.2018г.
Доклад за работата на комисията
Публикувано: 15.11.2018г.
Решение на Управителя за избор на изпълнител
Публикувано: 15.11.2018г.
Договор с приложения
Публикувано: 03.01.2019г.
Обявление за възложена поръчка
Публикувано: 03.01.2019г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано: 03.12.2019г.
 

към профил на купувача