"Доставка на електрическа енергия /ниско напрежение/ по регулирани цени от краен снабдител за обекти на Дружеството за период от 5 години".

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2018-0001
Публикувано: 03.08.2018г.
Договаряне без предварителна покана за участие - чл.18, ал.1, т.9 от ЗОП
Решение за откриване на процедура
Публикувано: 03.08.2018г.
Покана за договаряне
Публикувано: 03.08.2018г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

към профил на купувача