Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на "Кюстендилска вода" ЕООД

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2017-0001
Публикувано: 19.05.2017г.
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Краен срок за подаване на предложение за участие: 12.06.2017г. до 14:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 13.06.2017г., 09:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №15, ет.2, заседателна зала
Документация 
Протокол №1 от работата на комисията
Публикувано: 13.06.2017г.
Съобщение 
Публикувано: 13.06.2017г.
Протокол №2 от работата на комисията
Публикувано: 16.06.2017г.
Доклад 
Публикувано: 16.06.2017г.
Решение на Управителя за избор на изпълнител
Публикувано: 19.06.2017г.
Договор №12 - РУ "Западен регион" на "Български пощи" ЕАД
Публикувано: 21.07.2017г.
Договор №13 - "Изипей" АД
Публикувано: 21.07.2017г.
Обявление за възложена поръчка
Публикувано: 21.07.2017г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП №1
Публикувано: 26.06.2019г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП №2
Публикувано: 26.06.2019г.

към профил на купувача