Доставка на чугунена арматура за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2017-0002
Публикувано: 23.08.2017г.
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Краен срок за подаване на предложение за участие: 18.09.2017г. до 14:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 20.09.2017г., 09:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №15, ет.2, заседателна зала
Документация 
Съобщение 
Публикувано: 10.10.2017г.
Протокол №1 от работата на комисията  
Публикувано: 19.10.2017г.
Протокол №2 от работата на комисията
Публикувано: 19.10.2017г.
Доклад от работата на комисията
Публикувано: 19.10.2017г.
Решение на Управителя за избор на изпълнител
Публикувано: 19.10.2017г.
Договор с приложения
Публикувано: 10.11.2017г.
Обявление за възложена поръчка
Публикувано: 13.11.2017г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано: 13.12.2019г.

към профил на купувача