"Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фитинги за тях.

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2016-0002
Публикувано: 05.01.2017г.
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Краен срок за подаване на предложение за участие: 31.01.2017г. до 14:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 01.02.2017г., 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №15, ет.2, заседателна зала
Документация 
Разяснение по постъпил въпрос
Публикувано: 11.01.2017г.
Протокол №1 от работата на комисията
Публикувано: 20.02.2017г.
Съобщение 
Публикувано: 14.03.2017г.
Протокол №2 от работата на комисията
Публикувано: 10.04.2017г.
Протокол №3 от работата на комисията
Публикувано: 10.04.2017г.
Доклад от работата на комисията
Публикувано: 10.04.2017г.
Решение на Управителя за избор на изпълнител
Публикувано: 10.04.2017г.
Договор с приложения
Публикувано: 10.05.2017г.
Обявление за възложена поръчка
Публикувано: 22.05.2017г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публикувано: 29.05.2019г.
 
 
 
 

към профил на купувача