"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20KV" за нуждите на „Кюстендилска вода „ЕООД .

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 01752-2016-0001
Публикувано: 25.10.2016г.
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Краен срок за подаване на предложение за участие: 25.11.2016г. до 17:00 часа
Дата на отваряне на офертите: 28.11.2016г., 14:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №15, ет.2, заседателна зала
Документация 
Протокол №1 от работата на комисията за събиране, разглеждане и класиране на офертите
Публикувано: 2016-11-28
Съобщение
Публикувано: 2016-11-28
Протокол №2 от работата на комисията
Публикувано: 2016-12-02
Доклад на комисията за класиране на участниците
Публикувано: 2016-12-02
Решение на управителя за избор на изпълнител
Публикувано: 2016-12-05
Договор с приложения  
Публикувано: 2017-01-27
Обявление за възложена поръчка  
Публикувано: 2017-01-27
Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка  
Публикувано: 2017-10-11

към профил на купувача